Privacyverklaring

 

Reversa, gevestigd aan Kladdewortel 26, 3453 VL De Meern, KvK inschrijving 71236376 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

contact@reversa.nl

+3629333863

Bezoek- en postadres: Kladdewortel 26, 3453 VL De Meern

https://www.reversa.nl  

 

Anne Marije Steensma is eigenaar en functionaris Gegevensbescherming van Reversa.

Zij is te bereiken via contact@reversa.nl of +31629333863.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Reversa staat voor zorgvuldige omgang met jouw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens.

Reversa verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Beroep

– Huwelijkse staat en evt. gezinssituatie

– Zoom gebruikersnaam

– IBAN Bankrekeningnummer

– Overige persoonsgegevens die actief, in correspondentie en/of telefonisch zijn verstrekt. Bijvoorbeeld gegevens die zijn ingevuld bij aanmelding voor een workshop, coachtraject en/of training.

– Gespreksverslagen van de bijeenkomsten en gegevens die voor de begeleiding noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld pre-assessment, aanmeldingsformulier en getekende overeenkomst.

– Inhoud van communicatie

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bij het boeken van een indicatiesessie wordt ermee ingestemd dat de sessie wordt opgenomen. Het kan onderdeel uitmaken van het volledige 1-op-1 Creatrix® Transformatie traject. Mocht er geen vervolg worden gegeven aan de indicatiesessie dan verklaar ik hierbij dat de opname zal worden verwijderd.

Indien gekozen is voor een Creatrix® traject, dan verwerkt Reversa de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gegevens over jouw gezondheid

– opname van alle sessies

Informatie over je gezondheid en medische situatie is noodzakelijk om vooraf te kunnen beoordelen of het veilig is om te starten met Creatrix®.

Opname van de indicatiesessie en alle daaropvolgende sessies die onderdeel uitmaken van een Creatrix® traject zullen nadrukkelijk niemand anders dan door cliënte en de Creatrix® Transformologist®  worden bekeken, tenzij cliënte hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. De filmpjes zijn bedoeld als bewijsvoering voor behaalde resultaat en zullen op verzoek van cliënte kosteloos met WeTransfer aan haar worden verzonden.

De medische gegevens en de filmpjes zullen met uiterste zorgvuldigheid worden verwerkt en bewaard.

Tot 1-1-2017 was ik BIG geregistreerd arts en daarmee gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Ik vind het vanzelfsprekend om ook mijn cliënten met dezelfde professionele attitude te behandelen. Ik doe mijn uiterste best om persoonlijke en privacygevoelige informatie veilig te laten zijn binnen mijn bedrijf. Als gecertificeerd Creatrix® Transformologist® ben ik daarnaast gebonden aan de Code of Conduct van het International Institute of Women. Deze Code of Conduct is op te vragen via contact@reversa.nl

Als coach en Creatrix® Transformologist® heb ik als enige toegang tot gegevens die betrekking hebben op de inhoud van de begeleiding, zoals pre-assessment, aanmeldingsformulier, gespreksverslagen en communicatie tussen ons.

Voor contact met mijn cliënten gebruik ik mijn mobiele telefoon en mijn laptop.

Ik ben de enige die toegang heeft tot mijn telefoon en laptop.

Mijn laptop is vergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn Honor telefoon is zowel vergrendeld met een pincode als met vingerafdrukherkennning.

De website www.reversa.nl is gemaakt met WordPress en hosting wordt verzorgd door Xel Media. Ik maak nooit gebruik van onbekende, onbetrouwbare/open toegankelijke WIFI verbindingen. Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij.

Voor contact met mijn cliënten gebruik ik Gmail en mailprogramma van mijn hosting provider (Xel Media) en de volgende Applicaties: Whatsapp, Facebook Messenger en Zoom. Mijn klanten staan zolang als nodig in mijn lijst contactpersonen.

Back-up van bestanden wordt gemaakt in Google Drive.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Reversa verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Beheer van klantenbestand

– Onderhouden van contact om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Bieden van een goede en efficiënte dienstverlening

– Verbeteren van de dienstverlening (evaluatie van workshops en/of coachingstraject)

– Afhandelen van jouw betaling en zo nodig nemen van incassomaatregelen

– Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Marketingdoeleinden

– Nakomen wettelijke verplichtingen, o.a. doen van belastingaangifte

– Het voeren van geschillen

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Reversa neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Reversa) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Reversa bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende be bewaartermijnen:

Financiële administratie (naam en adres en bankgegevens > 7 jaar > Belastingdienst

Personalia > 1 jaar > Marketing acties

Adres > 1 jaar > Marketing acties

Programmagegevens (trajecten) > 1 jaar > kans op vervolgtraject

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Reversa verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Naam en emailadres en indien je een betalende klant bent ook adresgegevens worden alleen gedeeld met de boekhouder (voor het opmaken van facturen en belastingaangifte). Met haar is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Reversa blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Reversa gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben we je geïnformeerd over plaatsen van cookies en hebben we je gevraagd om toestemming voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op de website van Reversa zijn Social Media buttons opgenomen om de webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en LinkedIN. Deze buttons werken door middel van een stukje code die van Facebook, Pinterest, Instagram resp. LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook, Instagram resp. LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo maximaal mogelijk geanonimiseerd en overgebracht naar servers in de Verenigde Staten. Zij stellen zich te houden aan de “Privacy Shield principes” en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er een passend beschermingsniveau is voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wanneer wij gebruik maken van Facebook Ads, Instagram Ads of LinkedIn Ads of andersoortige marketingactiviteiten dan gebeurt dit met geanonimiseerde gegevens. Raadpleeg hiervoor de privacyverklaring en de gegevensverwerking op Facebook, Instagram resp. LinkedIn.

Reversa beheert een open community op Facebook. Personen kunnen de pagina leuk vinden en daarnaast aangeven deze te volgen. Berichten op deze pagina zijn openbaar.

 

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit landen van de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider die gevestigd is in de Verenigde Staten. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS-Pivacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reversa neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@reversa.nl 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Reversa en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@reversa.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen over deze privacyverklaring of en verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar:

Anne Marije Steensma

Reversa – persoonlijke ontwikkeling

Kladdewortel 26

3453 VL De Meern

contact@reversa.nl

 

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 mei 2020